Sách : Lịch sử các triều đại Việt Nam

Link Download :  https://dontruongbt.files.wordpress.com/2018/03/lich-su-cac-trieu-dai-viet-nam-dontruongbt.pdf

MỤC LỤC

 PHẦN 1 – VIỆT NAM THỜI KỲ DỰNG NƯỚC.. 5

 1. TRUYỀN THUYẾT KINH DƯƠNG VƯƠNG VÀ HỒNG BÀNG THỊ 5
 2. Kinh Dương Vương. 5
 3. Hồng Bàng Thị 6
 4. NƯỚC VĂN LANG VÀ CÁC VUA HÙNG.. 11
 5. Nước Văn Lang. 11
 6. Các Vua Hùng. 15

III. NHÀ THỤC VÀ NƯỚC ÂU LẠC.. 20

 1. Nhà Thục – An Dương Vương. 20
 2. Nước Âu Lạc. 24
 3. NHÀ TRIỆU VÀ NƯỚC NAM VIỆT. 25

PHẦN 2 – VIỆT NAM SAU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỶ X.. 33

 1. NHÀ NƯỚC SAU CÔNG NGUYÊN – THỜI BẮC THUỘC.. 33
 2. Giao Chỉ và nhà Tây Hán (Bắc thuộc lần thứ nhất) 33
 3. Đấu tranh giành độc lập – Hai Bà Trưng khởi nghiệp (40-43) 37
 4. Nhà Đông Hán (25 – 220) (Bắc thuộc lần thứ hai) 40
 5. Lý Tiến và Lý Cầm phá lệ. 40
 6. Nhà Đông Ngô (222 – 280) 41
 7. Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu – Triệu Thị Trinh (248) 41
 8. NƯỚC VẠN XUÂN ĐỘC LẬP. 43
 9. Nhà Tiền Lý (544 – 602) 43
 10. Triệu Việt Vương (549-571) 45
 11. Hậu Lý Nam Đế (571-602) 46

III. NHÀ TUỲ ĐƯỜNG VÀ CÁC CUỘC KHỞI NGHĨA (603-939) 48

 1. Nhà Tuỳ – Đường (Bắc thuộc lần thứ ba) 48
 2. Mai Hắc Đế (722) 49
 3. Phùng Hưng – Bố Cái Đại Vương (791-802) 50
 4. Họ Khúc dấy nghiệp – Khúc Thừa Dụ (906-907) 53
 5. Khúc Hạo (907-917) 54
 6. Khúc Thừa Mỹ. 56
 7. Dương Đình Nghệ và Kiều Công Tiễn (931-938) 58
 8. Triều Ngô (939-965) 60

8.1. Ngô Quyền phá quân Nam Hán tiền Ngô Vương (939-944) 60

8.2. Dương Tam Kha. 64

8.3. Hậu Ngô vương (950-965) 66

 1. NHÀ ĐINH VÀ SỰ THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ.. 70
 2. Đinh Tiên Hoàng (968-970) 70
 3. Phế Đế (979-980) 81
 4. NHÀ TIỀN LÊ (980-1009) 82
 5. Lê Đại Hành (980-1005) 82
 6. Lê Trung Tông (1005) 90
 7. Lê Long Đĩnh (1005-1009) 90

PHẦN 3 – VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XI ĐẾN THỜI KỲ THUỘC PHÁP. 94

 1. TRIỀU LÝ (1010 – 1225) – QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐỘC LẬP. 94
 2. Lý Thái Tổ (1010-1028) 94
 3. Lý Thái Tông (1028-1054) 100
 4. Lý Thánh Tông (1054-1072) 106
 5. Lý Nhân Tông (1072-1127) 112
 6. Lý Thần Tông (1128-1138) 118
 7. Lý Anh Tông (1138-1175) 119
 8. Lý Cao Tông (1176-1210) 123
 9. Lý Huệ Tông (1211-10/1224) 127
 10. Lý Chiêu Hoàng (1224-1225) 131
 11. TRIỀU TRẦN (1225-1400) 136
 12. Trần Thái Tông (1225-1258) 136
 13. Trần Thánh Tông (1258-1278) 150
 14. Trần Nhân Tông (1279-1293) 158
 15. Trần Anh Tông (1293-1314) 172
 16. Trần Minh Tông (1314-1329) 179
 17. Trần Hiến Tông (1329-1341) 184
 18. Trần Dụ Tông (1341-1369) 185
 19. Trần Nghệ Tông (1370-1372) 190
 20. Trần Duệ Tông (1372-1377) 197
 21. Trần Phế Đế (1377-1388) 201
 22. Trần Thuận Tông (1388-1398) 203
 23. Trần Thiếu Đế (1398-1400) 206

III. TRIỀU HỒ (1400-1407) VÀ NƯỚC ĐẠI NGU.. 207

 1. Hồ Quý Ly (1400) 207
 2. Hồ Hán Thương (1401 – l407) 218
 3. TRIỀU HẬU TRẦN (1407-1413) 221
 4. Giản Định Đế (1407-1409) 221
 5. Trùng Quang Đế (1409-1413) 223
 6. Kỷ Thuộc Minh [1414-1417] (Bắc thuộc lần thứ tư) 225
 7. Khởi nghĩa Lam Sơn. 226
 8. TRIỀU LÊ SƠ (1428-1527) 227
 9. Lê Thái Tổ (1428-1433 ) 227
 10. Lê Thái Tông (1434-1442) 244
 11. Lê Nhân Tông (1443-1459) 251
 12. Lê Nghi Dân (1459-1460) 255
 13. Lê Thánh Tông (1460-1497) 258
 14. Lê Hiến Tông (1497-1504) 283
 15. Lê Túc Tông (1504) 284
 16. Lê Uy Mục (1505-1509) 287
 17. Lê Tương Dực (1510-1516) 290
 18. Lê Chiêu Tông (1516-1522) 293
 19. Lê Cung Hoàng (1522-1527) 296
 20. TRIỀU MẠC (1527-1592) 298
 21. Mạc Đǎng Dung (1527-1529) 298
 22. Mạc Đǎng Doanh (1530-1540) 307
 23. Mạc Hiến Tông (1541-1546) 308
 24. Mạc Phúc Nguyên (1546-1561) 309
 25. Mạc Mậu Hợp (1562-1592) 311

VII. TRIỀU HẬU LÊ (LÊ TRUNG HƯNG) NAM – BẮC TRIỀU (1533-1593) 317

 1. Lê Trang Tông (1533-1593) 318
 2. Lê Trung Tông (1548-1556) 320
 3. Lê Anh Tông (1556-1573) 321

IX (*). Thời kỳ Vua Lê – Chúa Trịnh. 323

 1. Lê Thế Tông (1573-1599) 323
 2. Lê Kính Tông (1600-1619) 330
 3. Lê Thần Tông (1619-1643) – Lần 1. 332
 4. Lê Chân Tông (1643-1649) 333

6 (*). Lê Thần Tông (1649-1662) – Lần 2. 333

 1. Lê Huyền Tông (1663-1671) 334
 2. Lê Gia Tông (1672-1675) 335
 3. Lê Hy Tông (1676-1705) 335
 4. Lê Dụ Tông (1705-1728) 336
 5. Hôn Đức Công – Lê Đế Duy Phường (1729-1732) 337
 6. Lê Thuần Tông (1732-1735) 338
 7. Lê Ý Tông (1735-1740) 338
 8. Lê Hiển Tông (1740-1786) 339
 9. Lê Mẫn Đế (1787-1789) 342

VIII. TRIỀU TÂY SƠN (1778-1802) 347

 1. Thái Đức Hoàng Đế (1778-1793) 347
 2. Quang Trung Hoàng đế – Nguyễn Huệ (1789-1792) 357
 3. Cảnh Thịnh Hoàng đế. 381
 4. DÒNG DÕI CHÚA TRỊNH (1545-1786) 385
 5. Thế Tổ Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm (1545-1570) 385
 6. Trịnh Cối (1570) 393
 7. Thành Tổ Triết vương Trịnh Tùng (1570-1623) 395
 8. Vǎn Tổ Nghị vương Trịnh Tráng (1623-1652) 403
 9. Hoằng Tổ Dương vương Trịnh Tạc (1653-1682) 408
 10. Chiêu Tổ Khang vương Trịnh Cǎn (1682-1709) 413
 11. Hy Tổ Nhân vương Trịnh Cương (1709-1729) 420
 12. Dụ Tổ Thuận vương Trịnh Giang (1729-1740) 424
 13. Nghị Tổ Ân vương Trịnh Doanh (1740-1767) 429
 14. Thánh Tổ Thịnh vương Trịnh Sâm (1767-1782) 436
 15. Điện đô vương Trịnh Cán (1777-1782) 443
 16. Đoan Nam vương Trịnh Tông (1782-1786) 445
 17. Án Đô vương Trịnh Bồng (9-1786 đến 9-1787) 452
 18. DÒNG DÕI CHÚA NGUYỄN (1600-1802) 455
 19. Nguyễn Hoàng (1600-1613) 455
 20. Nguyễn Phúc Nguyên (1613- 1635) 464
 21. Nguyễn Phúc Lan (1635- 1648) 472
 22. Nguyễn Phúc Tần (1648-1687) 475
 23. Nguyễn Phúc Thái (1687- 1691) 477
 24. Nguyễn Phúc Chu (1691- 1725) 477
 25. Nguyễn Phúc Chú (1725-1738) 480
 26. Nguyễn Phúc Khoát (1738- 1765) 481
 27. Nguyễn Phúc Thuần (1765- 1777) 485
 28. Nguyễn Phúc Dương (1776-1777) 487
 29. TRIỀU NGUYỄN THỜI KỲ ĐỘC LẬP (1802-1883) 489
 30. Gia Long Hoàng đế (1802-1819) 489
 31. Minh Mạng Hoàng đế (1820-1840) 516
 32. Thiệu Trị Hoàng đế (1841-1847) 519
 33. Tự Đức hoàng đế (1848-1883) 521

XI (*). THỜI KỲ BẮT ĐẦU THUỘC PHÁP. 523

 1. Dục Đức (Làm vua ba ngày) 524
 2. Hiệp Hoà (6/1883-11/1883) 525
 3. Kiến Phúc (12/1883-8/1884) 527
 4. Hàm Nghi (8/1884-8/1885) 529
 5. Đồng Khánh (10/1885-12/1888) 534
 6. Thành Thái (1/1889-7/1907) 535
 7. Duy Tân (1907-1916) 538
 8. Khải Định (1916-1925) 543

13 . Vị Hoàng đế cuối cùng Bảo Đại (1926-1945) 545

Advertisements

About dontruongbt

Phong Kiến Đại Sư
Bài này đã được đăng trong Books, Hình Ảnh - Tư Liệu Lịch Sử. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s